دفاتر فرمانداری

واحدهای فرمانداری

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

داخلی

شماره مستقیم

فرماندار

سعیدد شکورزاده 

---

36722299

مسئول دفتر فرماندار

یدالله بابازاده

101

36722299

معاون

محسن دانیالی 

102

36722299

مسئول دفتر معاون

_

102

36722299

مسئول دفتر برنامه ریزی و امور عمرانی

محمد جوادپور

132

36722299

کارشناس امور عمرانی

مسعود نجفی

133

36722299

کارشناس روستایی و شوراها

مسعود نجفی 

119

36722299

مسئول اداری و مالی

عباس باقری 

125

36722299

مسئول آرد و نان

غلامحسین نجفی 

124

36722299

مسئول دفتر سیاسی، امنیتی و اجتماعی

قاسم علیزاده

---

36722299

کارشناس امنیتی

_

134

36722299

کارشناس امور اجتماعی

غلامحسین نجفی

122

36722299

کارشناس امور اجتماعی

میرقاسم حسینی

123

36722299

حراست

حسین حسین زاده

140

36722299

روابط عمومی

میثم علیلو 

117

36722299

دبیرخانه

خانم حسینی

118

36722299

امور بانوان

خانم پوشانه

120

36722299

میز خدمت

محمد عبدالهی 

143

36722299