بخشداری مرکزی

نام و نام خانوادگی:غلامعلی باقری تاج خاتون                          
سمت: بخشدار مرکزی
تاریخ معارفه: 1401/3/5
شماره تماس دفتر بخشدار: 04436729712
نحوه ملاقات با بخشدار: همه روزه - مجتمع اداری طبقه 4

سوابق علمی:

1-کارشناس روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

سوابق اجرایی:

1- کارشناس حراست فرمانداری شهرستان چایپاره 
2-کارشناس دفتر امور شهری و روستایی فرمانداری چایپاره 
3-دبیر کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهر قره ضیاالدین
4-معاون بخشدار مرکزی شهرستان چایپاره 
5-کارشناس امور اجتماعی و سیاسی بخشداری مرکزی 
6-کارشناس مسوول انتخابات بخش مرکزی 
7-کارشناس امور دهستان ها و شوراهای بخشداری مرکزی 
8-دبیر کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی