مسئول دفتر: قاسم علیزاده

شماره تماس: 04436722299 داخلی 131 - 04436725399

شرح وظایف: