مسئول دفتر: مسعود نجفی 

شماره تماس: 04436722299 داخلی 133

شرح وظایف: