مسئول دفتر: _

شماره تماس: 04436722299 داخلی 140

یارانه:
     مراجعه به فرمانداری و دفتر امور یارانه
     مشاوره حضوری با ارباب رجوب و درصورت لزوم مراجعه به سامانه رفاهی (با راه اندازی سامانه جدید امکان پاسخگویی و مشاوره به ارباب رجوع خیلی بهتر شده است.)
     در موارد لزوم (همچون تغییر سرپرس زنان بدسرپرست و ...) دریافت درخواست کتبی همراه با مدارک مربوطه
     مکاتبه با دفتر پلیس + 10  در جهت حل مشکل
رسیدگی به شکایات:
     اقدام اول: بررسی موضوع/درخواست/ مطالبه/ شکواییه ارباب رجوع از حیث مراجعه یا عدم مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه: 
     الف. عدم مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه و رئیس آن دستگاه/در میان گذاشتن موضوع با رئیس دستگاه مربوطه/ ارجاع شکواییه به رئیس اداره بدون مکاتبه رسمی
     ب. مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه و رئیس آن دستگاه /در میان گذاشتن موضوع با رئیس دستگاه مربوطه/ ارجاع درخواست به رئیس اداره با مکاتبه رسمی
     اقدام دوم:  در صورت حل نشدن موضوع/پیگیری موضوع تا اینکه منجر به حل مشکل شود.

ایثارگران:
     اقدام اول: بررسی موضوع/درخواست/ مطالبه/ شکواییه ارباب رجوع از حیث مراجعه یا عدم مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه: 
     الف. عدم مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه و رئیس آن دستگاه/در میان گذاشتن موضوع با رئیس دستگاه مربوطه/ ارجاع شکواییه به رئیس اداره بدون مکاتبه رسمی
     ب. مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه و رئیس آن دستگاه /در میان گذاشتن موضوع با رئیس دستگاه مربوطه/ ارجاع درخواست به رئیس اداره با مکاتبه رسمی
     اقدام دوم:  در صورت حل نشدن موضوع/پیگیری موضوع تا اینکه منجر به حل مشکل شود.