مسئول دفتر: _

شماره تماس: 04436722299 داخلی 123

 

نحوه تاسیس سازمان های مردم نهاد(سمن) در فرمانداری

مطالعه کامل آیین نامه ها، بخش نامه ها، ابلاغیه ها و مطالب آشنایی با سازمان های مردم نهاد در بخش سازمان های مردم نهاد سایت وزارت کشور(www.moi.ir)

تاسیس سمن در قالب:

  1. تاسیس شعبه و نمایندگی سمن های ملی و استانی

مراحل:

1: پایش و رایزنی با سمن های فعال و معتبر ملی و استانی جهت اخذ مجوز تاسیس نمایندگی یا شعبه

2: اخذ مدارک و معرفی نامه های لازم از سوی سمن مربوطه جهت تاسیس نمایندگی و شعبه سمن در شهرستان

3: درخواست تاسیس نمایندگی / شعبه سمن های ملی و استانی در سایت وزارت کشور بخش سازمان های مردم نهاد وزارت کشور-دریافت کد رهگیری از سایت و ارائه درخواست کتبی به همراه کد رهگیری به فرمانداری به همراه ارائه مدارک و مجوزهای های اکتسابی از سمن ملی/استانی و کپی(سه سری) تمام صفحات شناسنامه- کارت ملی- مدرک تحصیلی مسئول نمایندگی/ مسئول شعبه و اعضا

4: در دستور کار قرار گرفتن تاسیس نمایندگی/شعبه سمن مذکور در جلسه شورای توسعه و حمایت سازمان های مردم نهاد شهرستان

5: بررسی درخواست تاسیس(الف: موافقت با تاسیس --->انجام استعلامات لازم ---> اخذ و تاییدیه مکان و آدرس تاسیس سمن ---> صدور مجوز تاسیس

  1. تاسیس سمن مستقل شهرستانی

مراحل:

1: درخواست تاسیس سمن در سایت وزارت کشور بخش سازمان های مردم نهاد وزارت کشور-ثبت نام، درج و بارگذاری مشخصات و مدارک اعضای هیات موسس-دریافت کد رهگیری از سایت و ارائه درخواست کتبی به همراه کد رهگیری به فرمانداری به همراه ارائه مدارک کپی(سه سری) تمام صفحات شناسنامه- کارت ملی- مدرک تحصیلی مسئول و اعضای موسس

2: در دستور کار قرار گرفتن تاسیس سمن مستقل در جلسه شورای توسعه و حمایت سازمان های مردم نهاد شهرستان

3: بررسی درخواست تاسیس(الف: موافقت با تاسیس ---> انجام استعلامات لازم- ب: عدم موافقت: تبیین و تشریح دلایل عدم موافقت به متقاضی/ تبیین نواقص و اشکالات لازم جهت مرتفع نمودن و ارجاع بررسی مجدد در شورا

4:اخذ جوابیه استعلام توسط فرمانداری و اطلاع رسانی به متقاضی جهت تهیه و تدوین اساس نامه و برگزاری جلسه مجمع موسسین و ارائه صورت جلسه مجمع(سه سری) و صورت جلسه تعیین سمت هیات مدیره(سه سری)به همراه اساس نامه تاییدی و ممهور به امضاء تمامی اعضاء(سه سری) به فرمانداری جهت در دستور کار گرفتن در جلسه بعدی شورا

5: بررسی صورت جلسات و اساس نامه در جلسه شورا- الف: در صورت تایید ارسال مدراک به اداره ثبت اسناد با مهر و امضا فرمانداری-  چاپ آگهی تاسیس سمن در روزنامه توسط متقاضی و پیگیری مراحل ثبت اساس نامه توسط متقاضی و ارائه تمامی مدارک ه فرمانداری ب: عدم تایید و تبیین اشکالات به متقاضی جهت اصلاح

6: اخذ تمامی مدارک لازم فوق الذکر به همراه تصویر آگاهی چاپ شده در روزنامه جهت طرح مجدد در جلسه شورا توسط فرمانداری-در صورت تایید صدور پروانه