بخشداری حاجیلار

نام و نام خانوادگی: حسین حسین زاده.                                                     
سمت: بخشدار حاجیلار
تاریخ معارفه:1401/1/22 روز دوشنبه 
شماره تماس دفتر فرماندار: 36571363-044
نحوه ملاقات با بخشدار: همه روزه - بخشداری حاجیلار

سوابق علمی:

کارشناسی حسابداری 

سوابق اجرایی:

مسئول دفتر امام جمعه چایپاره
مسئول دفتر فرماندار چایپاره
کارشناس فناوری اطلاعات فرمانداری
کارشناس روابط عمومی فرمانداری 
مسئول حراست فرمانداری