مسئول دفتر: غلامحسین نجفی 

شماره تماس: 04436722299 داخلی122

شرح وظایف: