مسئول دفتر: مسعود نجفی

شماره تماس: 04436722299 داخلی 133

شرح وظایف:

* رسیدگی به درخواست ها، شکواییه های کمیسیون ماده 99 و ماده 100، مشکلات ساخت و ساز شهری و روستایی، صدور پایان کار، عمران شهری:

- بررسی موضوع/درخواست/ مطالبه/ شکواییه ارباب رجوع از حیث مراجعه یا عدم مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه(شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها)

الف. عدم مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه و رئیس آن دستگاه/در میان گذاشتن موضوع با رئیس دستگاه مربوطه/ ارجاع شکواییه به رئیس اداره بدون مکاتبه رسمی

ب. مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه و رئیس آن دستگاه / در میان گذاشتن موضوع با رئیس دستگاه مربوطه و مکاتبات لازم

* رسیدگی به درخواست ها، شکواییه ها و مطالبات در خصوص حوادث غیرمترقبه، سیل، زلزله، تگرگ و...

-  بررسی موضوع/درخواست/ مطالبه/ شکواییه ارباب رجوع از حیث مراجعه یا عدم مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه

الف. بررسی موضوع از حیث حادثه و تحت پوشش بیمه بودن افراد آسیب دیده/مطابق قوانین ابلاغی در صورت عدم تحت پوشش بودن بیمه هیچ گونه خسارتی به افراد تعلق نمیگیرد.

ب.عدم مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه و رئیس آن دستگاه(در میان گذاشتن موضوع با رئیس دستگاه مربوطه/ ارجاع شکواییه به رئیس اداره بدون مکاتبه رسمی

ج. مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه و رئیس آن دستگاه / در میان گذاشتن موضوع با رئیس دستگاه مربوطه و مکاتبات لازم

* رسیدگی به درخواست ها، شکواییه ها و مطالبات در خصوص مسائل مربوط به شورای ترافیک

اقدام اول: بررسی موضوع/درخواست/ مطالبه/ شکواییه ارباب رجوع و طرح موضوع در کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک شهرستان و ارائه پیشنهادات لازم در این کمیته جهت طرح و تصویب در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان

اقدام دوم: پیگیری مصوبات شورای هماهنگی ترافیک شهرستان از دستگاههای اجرائی متولی.

* رسیدگی به درخواست ها، شکواییه ها و مطالبات در خصوص مسائل مربوط به مناسب سازی اماکن برای معلولین عزیز

- بررسی موضوع/درخواست/ مطالبه/ شکواییه ارباب رجوع از حیث مراجعه یا عدم مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه

ب.عدم مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه و رئیس آن دستگاه(در میان گذاشتن موضوع با رئیس دستگاه مربوطه/ ارجاع شکواییه به رئیس اداره  و اداره بهزیستی جهت بررسی بدون مکاتبه رسمی

ج. مراجعه اولیه به دستگاه مربوطه و رئیس آن دستگاه / در میان گذاشتن موضوع با رئیس دستگاه مربوطه و مکاتبات لازم با دستگاه اجرائی و اداره بهزیستی شهرستان

* رسیدگی به درخواست ها، شکواییه ها و مطالبات در خصوص مسائل مربوط به ساخت و ساز های غیرمجاز

-  بررسی موضوع/درخواست/ مطالبه/ شکواییه ارباب ارجاع آن به دادستانی محترم و دستگاههای اجرائی متولی(جهادکشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و...) جهت پیگیری و اقدام قانونی

* رسیدگی به درخواست ها، شکواییه ها و مطالبات در خصوص مسائل مربوط به مشاغل و صنوف مزاحم شهری

- بررسی موضوع/درخواست/ مطالبه/ شکواییه ارباب رجوع و ارجاع موضوع به شهرداری مربوطه جهت اقدام لازم

*نظارت بر پروژه های عمرانی در دست اجرا شهرستان و برگزاری جلسات کمیته فنی بازدید از پروژه های عمرانی

*به عنوان کارشناس کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان مسئولیت تکمیل فرمهای مربوط به بودجه با نظارت فرماندار محترم، برگزاری و تنظیم صورتجلسات کمیته برنامه ریزی به صورت منظم و پیگیری تخصیص و جذب اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی شهرستان برعهده این دفتر می باشد.