اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان چایپاره درسال98 برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان درسال98 به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار و باحضور نجاتی دادستان، قاسمی معاونت آبخیزداری منابع طبیعی استان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن تقدیر تشکر از حضور میمهانان استانی و اعضاء در جلسه گفت، متاسفانه در بعضی از مواقع مشاهده می شود که مصوبات جلسه اجرایی نمی شود و این به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد و در صورت اجرایی نشدن توسط دستگاه مربوطه بصورت کتبی به فرمانداری اعلام گردد وی همچنین به بارشهای اخیردر سطح کشور و شهرستان در سال جدید اشاره کرد و افزود یکی از دلایل عمده که باعث خسارات زیادی در این بارشها و سیل ها گردید عامل انسانی بود که متاسفانه با ساخت و ساز های غیرمجاز و تجاوز به حریم بستر رودخانه ها و عدم سوء مدیریت بعضی از مسئولین شاهد این حوادث ناگوار بودیم

مقام عالی شهرستان در ادامه به بحث آبخیزداری اشاره و گفت، یکی از راهکارههای که می توان جلوی سیل های شدید در بعضی از مناطق را گرفت اجرای طرحهای آبخیزداری می باشد و در شهرستان هم نمونه ای از این طرح در روستای بهستان اجرا شده است و برای اجرای طرحهای آبخیزداری در بالا دست سد آغچای  نیازمند این است که منابع آب با همکاری و هماهنگی منابع طبیعی استان نسبت به اجرای طرحهای آبخیزداری اقدام کند و از رسوبات جلوگیری کند تا عمر سد افزایش یابد.

در ادامه فرماندار چایپاره گفت،یکی دیگر ازچالش های شهرستان در حوزه سیل مسیل روستای بسطام است که خوشبختانه در حوزه آبخیزداری این مسیل کارهای بسیار خوبی صورت گرفته شده است و طرح مطالعاتی این منطقه به پایان رسیده و با اعتبار در نظرگرفته شده درسال جاری سد بتنی غلطکی در این حوزه از اعتبارات طرحهای  آبخیزداری برای جلوگیری از سیل در بالا دست روستا انجام خواهد گرفت.

در این جلسه قاسمی معاونت آبخیزداری منابع طبیعی استان هم به بحث آبخیزداری در سطح استان و شهرستان پرداخت و گفت، اعتبارات کل استان در سال 97 برای طرحهای آبخیزداری 20 میلیارد تومان بود که اعتبار تخصیص داده شده  برای شهرستان چایپاره جهت اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیکی 728 میلیون تومان بود وی همچنین در ادامه گفت برای شهرستان طرحهای خوبی پیش بینی شده است که در سالجاری اجرای خواهد شد که مهمترین آنها اتمام طرح آبخیزداری روستای بهستان و وشروع عملیات آبخیزداری در روستای بسطام می باشد که مبلغ 5/1 میلیارد تومان برای این طرحها اختصاص داده شده است.