تودیع ومعارفه رئیس محابرات چایپاره

تودیع ومعارفه رئیس محابرات چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره باحضور مهندس چنگیز نوری مدیریت مخابرات استان در دفتر کار دکترمحمدی فرماندار چایپاره از زحمات مهندس رضا علیزاده قدردانی و مهندس مسلم حسن اقدم بعنوان رئیس جدید مخابرات شهرستان چایپاره معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره باحضور مهندس چنگیز نوری مدیریت مخابرات استان در دفتر کار دکترمحمدی فرماندار چایپاره  از زحمات مهندس رضا علیزاده قدردانی و مهندس مسلم حسن اقدم بعنوان رئیس جدید مخابرات شهرستان چایپاره معرفی شد.