بازدید محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره از طرحهای اشتغال پایدار

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره از طرحهای اشتغال پایدار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، محمدی ایروانلو فرماندار به همراه رئیس بانک کشاورزی، مدیریت جهادکشاورزی، مسئول  دفتربرنامه ریزی وعمرانی فرمانداری از گوساله پروری 150 راسی که که با اعتبارت اشتغال پایدار روستایی به مبلغ 660میلیون تومان و برآورد شخصی بالغ بر 2میلیلارد تومان احداث گردیده بازدید نمودند.
محمدی ایروانلو در این بازدید با تاکید براینکه از کلیه ای طرحهای اشتغال پایدارروستائی در شهرستان بازدید بعمل می آید گفت هدف اصلی ما ایجاد اشتغال ، سرمایه گذاری و اشتغال برای جوانان در شهرستان چایپاره می باشد .