اولین جلسه هیآت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره اولین جلسه هیآت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضای هیآت اجرایی ونظارت بر انتخابات شهرستان به منظور تعیین شعب اخذ رای درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار به اهمیت برگزاری با شکوه انتخابات اشاره کرد وگفت: تعامل وهماهنگی و ملاک قراردادن قانون درتمامی ابعاد ومراحل انتخابات ازجمله انتظارات مردم است.ایشان درادامه نقش هیات اجرایی رادر برگزاری باشکوه انتخابات مهم عنوان کرد بیان داشت  رعایت اصل بیطرفی و امانتداری میبایست سرلوحه کارهیات اجرایی انتخابات باشد.

دراین جلسه تعداد ۲۲ شعبه شهری و ۱۸ شعبه روستایی دربخش مرکزی جهت انتخابات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب هیآت اجرائی شهرستان رسید. لازم به ذکر است بخش حاجیلار نیز مستقل بوده ومقررگردید شعبات اخذرای دراین بخش توسط هیآت اجرائی آن بخش مشخص واعلام شود.