بازدید سرزده فرماندار از نحوه اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌هادر شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، در راستای تداوم بازدیدهای میدانی برای بررسی و نظارت بر روند اجرای دستورالعملهای بهداشتی در مراکز پر تجمع محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان از آزمایشگاه تشخیص پزشکی صدرا وکیا بازدیدکردند.