بازدیدفرماندار از مسیل روستای شوریک شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان به همراه بخشدار بخش مرکزی و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان طبق بازدید قبلی از راه ارتباطی تخریب شده در اثرسیل اهالی روستای شوریک ودستورات لازم به دستگاههای ذیربط از نزدیک درجریان  اقدامات انجام گرفته درتثبیت راه دسترسی اهالی قرار گرفتند.