اولین ملاقات عمومی فرماندار چایپاره با مردم شهرستان برگزارشد.