ملاقات عمومی فرماندار چایپاره با مردم برگزارشد.

طبق روال هرهفته ملاقات عمومی فرماندار شهرستان چایپاره با شهروندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ملاقات عمومی فرماندارشهرستان چایپاره با مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات آنان برگزار وموارد پس از بررسی و کارشناسی به مراجع ذیربط ارجاع گردید.

ملاقات مردمی نماینده عالی دولت در چایپاره هرهفته روزهای دوشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ برگزار میشود.