دیدارمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعے استان آذربایجانغربے با فرماندار درشهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعے با محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان چایپاره دیدارو گفتگو کرد.

فرماندارچایپاره در دیدار با مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعے،خواستار افزایش تسهیلات حمایتے از مشاغل خانگے وهمچنین ایجادمرکز مشاوره کارآفرینے در شهرستان شدند.

وی حمایت از قشرآسیب پذیر در قالب تسهیلات کم بهره را فرصتے براے جبران بخشے از ضرر و زیان وارده و کاستن از حجم مشکلات مردم دانست و با اشاره به حجم مراجعات مردم آسیب دیده براے استفاده از تسهیلات وهمچنین باتوجه به اینکه شهرستان چایپاره ازمحرومترین شهرستانهاے استان است لازم است منابع اختصاصے به چایپاره براے پوشش متقاضیان افزایش یابد.