اولین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره اولین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان به ریاست امینی فرماندار چایپاره و اعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش امینی فرماندار شهرستان با تاکید بر اهمیت و ضرورت مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی و اعضای کارگروه در کاهش آسیب های اجتماعی از کلیه اعضا خواست با مشارکت فعال در جلسات کارگروه در جهت تحقق اهداف تعریف شده گامهای موثری بردارند.

در ادامه مصوبات جلسات قبلی کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هریک از اعضا توضیحات و نظرات خود را در خصوص مسائل مطرح شده بیان نمودند.

در خاتمه جلسه مصوباتی بشرح ذیل به تصویب رسید.

مقرر گردید مسائل و مشکلات دامداری های داخل شهر در جلسه ای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد شهرداری شبکه بهداشت و درمان نسبت به رصد و برخورد قانونی با مشترکینی که فاضلاب خود را از طریق کانال دفع میکنند معمول دارند.