بازدید میدانی فرماندار چایپاره از پروژه های عمرانی شهرداری

محمدی ایروانلو دراین بازدید گفت هدف از بازدیدهای دوره ای پروژه های عمرانی شهرستان درجریان قرارگرفتن روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها ومسایل ومشکلات احتمالی است. ایشان با اشاره به برخی ازمسائل ونواقصات دراجرای پروژه ها گفت اقدامات مقتضی برای حل آنها صورت خواهد گرفت.