دیدارصمیمی فرماندار با ورزشکاران بوکس شهرستان چایپاره

دیدارصمیمی فرماندار با ورزشکاران بوکس شهرستان چایپاره

در این دیدار محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره با تاکید بر لزوم تلاش در جهت توسعه ورزشهای قهرمانی در شهرستان افزود : شهرستان چایپاره پتانسیل های فراوانی در زمینه ورزش قهرمانی دارد وباید تلاش کنیم تا بتوانیم چهره های زیادی را در ورزش قهرمانی معرفی کنیم وشهرستان را به یک قطب مهم ورزش قهرمانی در استان وکشور تبدیل کنیم .