جلسه توجیهی و هماهنگی نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای شهرستان چایپاره ، به ریاست امینی فرماندارشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه توجیهی و هماهنگی نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای شهرستان چایپاره ، به ریاست امینی فرماندارشهرستان چایپاره در محل مجتمع فرهنگی هنری 9دی شهرستان چایپاره برگزار شد.