جلسه ستاد فرهنگ عمومی شهرستان چایپاره

جلسه ستاد  فرهنگ عمومی شهرستان چایپاره

جلسه ستاد  فرهنگ عمومی شهرستان چایپاره با حضور محمدی فرماندار، حاج آقاجمشیدی امام جمعه، رئیس دادگستری، دادستان و اعضای ستاد در دفتر امام حمعه شهرستان برگزارشد .

در این جلسه موضو عات ذیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

  • بررسی مصوبات جلسات گذشته
  • تصمیم گیری برای برگزاری جلسات اخلاق مدیران برای روسای ادارات شهرستا