گزارش تصویری [ دیدار و گفتگوی سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره با نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو

گزارش تصویری دیدار و گفتگوی سعید شکورزاده فرماندار شهرستان چایپاره با نادر کاظمی فرماندار شهرستان ماکو جهت تبریک انتصاب ایشان