اولین جلسه کارگروه تنظیم بازاردرشهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان به ریاست دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان واعضاے جلسه درسالن جلسات فرماندارے برگزار شد.

بنابه این گزارش دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان باتبریڪ حلول ماه مبارڪ رمضان گفت :باتوجه به فعالیت برخے صنوف بے خطر مرکز بهداشت،سازمان صنعت معدن و تجارت،اتاق اصناف،میبایست در راستاے اجراے مرحله دوم طرح فاصله‌گذارے اجتماعے بر روند داشتن مجوز و رعایت پروتکل هاے  بهداشتے از سوے واحدهاے صنفے در شهرستان نظارت ‌کنند و ے در ادامه گفت صاحبان صنایع و اصناف موظف به رعایت تمام پروتکل‌هاے بهداشتے در طرح فاصله‌گذارے هوشمندجهت حفظ سلامت مردم هستند‌و قطعا با  واحدهاے متخلف  برخورد قانونے خواهد شد.

ایشان در بخش دیگرے از سخنان خود گفت :باتوجه به مصوبه استانے ستاد پیشگیرے ومبارزه باویروس کرونا و نیز آسیب‌پذیرے بیماران خاص  در مقابل این ویروس بسته‌هاے بهداشتے بین بیماران سرطانے و خاص درشهرستان توزیع خواهد شد.

 ایشان همچنین بر بازدیدو نظارت بازرسان اداره بهداشت ودرمان و صنعت معدن از کارگاههاے تولیدے ماسڪ به رعایت اصول بهداشتے که از الزامات کار دستگاههاے ذیربط خواهد بودتاکید کرد.