دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر درشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و سایر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان گفت : علیرغم اقدامات صورت گرفته درزمینه پیشگیری ومبارزه بامواد مخدر  باید مسئله افزایش مصرف مواد مخدر در شهرستان را مورد بررسی قرارداد وی افزود:برای مبارزه با مواد مخدر باید فرهنگ سازی صورت بگیرد و به همین دلیل شناسایی محلات هدف و اماکنی که مبادرت به توزیع و پخش مواد مخدر می نمایند باید در دستور کار همه مدیران و دستگاههای ذیربط قرار گیرند تا بتوان با افرادی که نسبت به توزیع  مواد مخدر اقدام میکنند برخورد نمود.

وی در ادامه گفت: باید از ظرفیت انجمن های مردم نهاد و اقشار مردم، فضای مجازی و دستگاه های تبلیغی و فرهنگی وهمچنین فرهنگ‌سازی برای اجتماعی کردن فرهنگ مبارزه با اعتیاد استفاده کرد دراین راستا میتوان با تشریک مساعی و هم افزایی مابین دستگاه ها به نتایج مطلوب و اثربخشی در این زمینه دست یافت