دومین جلسه کمیته تطبیق مصوبات شوراها با هدف بررسی صورتجلسات واصله از طرف شوراها با حضور اعضای محترم آن امروز در بخشداری مرکزی تشکیل گردید.

دومین جلسه کمیته تطبیق مصوبات شوراها با هدف بررسی صورتجلسات واصله از طرف شوراها  با حضور اعضای محترم آن امروز در بخشداری مرکزی تشکیل گردید.
با توجه به آخرین اصلاحات ماده 80 قانون تشکیلات و انتخابات شوراها مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد.