حضور فرماندار شهرستان چایپاره در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان

حضور فرماندار شهرستان چایپاره در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان
دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان چایپاره مورخ 98/9/7 باحضور در محل سامانه سامد پاسخگوی سوالات وتماسهای مردمی خواهند بود .

دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان چایپاره مورخ 98/9/7باحضور در محل سامانه سامد پاسخگوی سوالات وتماسهای مردمی خواهند بود .

با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری ودر راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد وتبیین اهداف دولت تدبیر امید وتحقق مصادیق حقوق شهروندی وپاسخگویی به در خواست ها ومشکلات مردم وایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان چایپاره از ساعت 10 الی 12 روز پنجشنبه مورخ 98/9/7 باحضور در سامانه ارتباط مردم ودولت (سامد) واز طریق تلفن 111بصورت مستقیم پاسخگوی تماسهای شهروندان عزیز خواهند بود.