دیدارعمومی فرماندار با مردم چایپاره برگزار شد.

درراستای تداوم برنامه دیدار مردم با مسئولان ملاقات عمومی فرماندار چایپاره باشهروندان شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره در این دیدار به درخواستهای مراجعین رسیدگی شد ودکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن بررسی مسائل ومشکلات مراجعین راهکارهای قانونی را ارئه و موارد پس از بررسی وکارشناسی جهت رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع گردید

بنا به این گزارش ملاقات عمومی نماینده عالی دولت درچایپاره بامردم شهرستان هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9 الی 12 برگزار میشود.