مراسم راهپیمایی 22 بهمن سال 97 بخش مرکزی چایپاره - روستای چورس