چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان چایپاره برگزار شد.

چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندا واعضای ستاد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندا واعضای ستاد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایرانلو با تسلیت ارتحال عالم عالیقدر حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی و حادثه تلخ دانشگاه آزاد تهران با اشاره به این که ایران جزء 10 کشور اول حادثه خیز جهان است واز بین 41 مورد از حوادث وبلایای طبیعی 31 مورد آن درایران اتفاق می افتد برنامه ریزی واقدام موثر نسبت به بررسی وانجام موارد پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی در مواقع بحران وفراهم کردن تمهیدات لازم راضرری دانستند.

در ادامه دکتر محمدی بر رعایت اصول ساخت وساز وایمنی وترویج فرهنگ استفاده از نهادهایی مانند بیمه ها واهمیت دادن به امر آموزش از جمله برگزاری مانورهای عمومی وتخصصی به عنوان  گام هایی موثر در راستای مدیریت وپیشگیری از بحران وبه حداقل رساندن هزینه ها وفشار های وارد برمردم تاکید داشتند.

ایشان با بیان اینکه مسیل ها وبسترهای سیل در شهرستان چایپاره شناسایی و راهکارهای لازم اتخاذ شده است گفت: بخشی از اقدامات لازم انجام گرفته وبخش دیگر نیز نیاز به کمک های استانی دارد که بررسی این گونه اقدامات در جلسه ای با حضور مسئولین مرتبط استانی بررسی خواهد شد.