فرماندار چایپاره به همراه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ازمراحل ساخت مدارس در سطح شهرستان بازدید نمودند.

فرماندار چایپاره به همراه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ازمراحل ساخت مدارس در سطح شهرستان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره به همراه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ازمراحل ساخت مدرسه شبانه روزی و مدرسه 6کلاسه خیرساز مرحوم جوادپور در سطح شهر بازدید نمودند.

گفتنی است در جریان این بازدید مدیریت آموزش وپرورش و پیمانکار مربوطه در خصوص اجرای طرح، پیشرفت فیزیکی و برخی موانع ومشکلات طرح و بعضی موارد لازم را گزارش دادند.