اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان چایپاره در سال 1400برگزار شد.

بنابه این گزارش امینی فرماندار شهرستان گفت با توجه به اتمام سال مالی دستگاههای اجرایی جهت جذب اعتبارات تخصیصی و پیشبرد پروژه های عمرانی ازمنابع ملی با ارتباط و تعامل مستمر با مدیران تلاش کنند.

در ادامه مقرر گردید ۱۲۰ میلیون تومان جهت اجری پروژه های حوزه آب شرب و زراعی روستاهای فاقد دهیاری در بخش مرکزی و حاجیلار هزینه شود.