حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجانغربی در سامد و پاسخگویی به سوالات شهروندان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجانغربی از ساعت ۳۰ : ۱۱ الی ۳۰ : ۱۲ روز سه شنبه 4/9/99  در محل سامانه سامد (سامانه ارتباط مردم با دولت از طریق شماره تلفن 111) مستقر در استانداری حضور می یابد و به صورت تلفنی به مسائل و مشکلات شهروندان پاسخ خواهد داد.