جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه کارگروه آردو نان با هدف ارتقاء کیفیت وساماندهی واحدهای نانوایی ؛ بررسی مشکلات بهداشتی نانوایی های سطح شهرستان به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان واعضای جلسه درمحل فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش در این جلسه نظارت دقیق بر نحوه تخصیص سهمیه آرد متناسب با نیاز منطقه و همچنین تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخش های آزاد ویارانه ای از موارد مورد بررسی در این جلسه بود.