دومین جلسه کمیته برنامه ریزی وتوسعه درشهرستان چایپاره برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دومین جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجانغربی بمنظور تشریح فرآیند توزیع اعتبارات بررسی و تصویب پروژه های پیشنهادی و تعیین اعتبار مورد نیاز دستگاه های اجرایی در سال ۹۹ درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان دراین جلسه ضمن بیان عملکرد اعتبارات شهرستان در سال گذشته و تشریح نحوه توزیع اعتبارسال جاری ؛ پیگیری و اهتمام ویژه مدیران دستگاه های عضو کمیته برنامه ریزی شهرستان را در راستای جذب اعتبارات مصوب درجهت توسعه شهرستان خواستار شدند.

وی در ادامه گفت : با وجود تنگناها و چالش های اقتصادی و محدودیت اعتباری امید است با تدابیر و تلاش های مستمر دولت و دستگاههای اجرایی بارعایت تعادل و عدالت باارتقاء بهره مندی شهرستان بین دستگاههای اجرایی توزیع شود.

درادامه پس از گزارش اعضا راجع به نیازمندیهای پروژه های پیشنهادی مواردی جهت پیگیری و انجام مورد تاکید قرار گرفت.