غبارروبی مزار شهدای شهرستان چایپاره به مناسبت هفته جهاد کشاورزی