جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان چایپاره برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به منظور برگزاری انتخابات باشکوه وحضور حداکثری مردم وایجاد نظم در برگزاری انتخابات جلسه هماهنگی داخلی به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضای جلسه در محل فرمانداری برگزار شد.
بنابه این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار ضمن تاکید برانتخاب مجریان توانمند و بیطرف وقانونمدار درامر برگزاری انتخابات وتعداد شعبات اخذ رای شهری و روستایی وعوامل اجرایی صندوقها وامکانات مورد نیاز در امر برگزاری انتخابات ومشکلات آنتن دهی فن آوری اطلاعات  گفت تا زمان انتخابات حل شود.