حضور فرمانداردر جلسه شوراے شهر قره ضیاالدین

بنا به این گزارش دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان باتجلیل از فعالیتهاے تأثیرگذار اعضاے شوراے اسلامے شهر در جهت پیشبرد امور و توسعه هر چه بیشتر شهرو تاکید بر جایگاه مهم شوراے اسلامے شهر و شهردارے در خدمت رسانے به مردم گفت:تعامل،همکارے و برنامه ریزے صحیح در مجموعه مدیریت شهرے مهمترین عوامل دستیابے به رضایت مردم،خدمت رسانے و رسیدگے به مسائل و مشکلات شهروندان است.

دکترمحمدے درادامه بااشاره به نقش شورا در عمران و آبادانے شهر ؛ اهمیت و لزوم همراهے و هماهنگے میان شهردارے و شورا؛ همکارے میان این دو نهاد رامهم عنوان کرد و گفت :امید است با مشارکت جمعے شوراها  بتوانیم گام هاے موثرے در راه  پیشرفت شهرستان برداریم .

وی درادامه با بررسے اقدامات لازم الاجرا توسط مدیریت شهرے و برنامه ریزے شواهاے اسلامے در حوزه هاے عمرانے و خدماتے  پیرامون مشکلات موجود راهکارهایے را ارائه نمودند.

درادامه رئیس شوراے اسلامے شهر گزارشے از روند اقدامات و فعالیت هاے شورا و شهرداری؛ مشکلات و نیازمندے هاے حوزه مدیریت شهرے را ارائه نمود.