تهیه و توزیع محلول ضدعفونی الکلی در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دوهزار محلول ضد عفونی الکلی برای دوهزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) وبهزیستی بمبلغ ۵۴۰۰۰،۰۰۰،۰ریال ( پنجاه و چهار میلیون تومان)که با مشارکت  خیرین و توسط فرمانداری تهیه شده باحضور دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ورئیس کمیته امداد بین مددجویان توزیع شد.