دومین جلسه کارگروه آب خاک کشاورزی ومنابع طبیعی شهرستان چایپاره برگزارشد.

دومین جلسه کارگروه آب خاک کشاورزی ومنابع طبیعی شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره، جلسه کارگروه آب خاک کشاورزی ومنابع طبیعی وکشاورزی به ریاست محمدی فرماندار شهرستان و با حضوراعضای کارگروه درمحل اتاق فرمانداری تشکیل شد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلو ، دراین جلسه بر لزوم پیگیری از طریق ادارجات ذیربط واتمام پروژه های ناتمام آبیاری تحت فشار بیش ازسه هزار هکتار ازاراضی کشاورزی جهت بهره برداری کشاورزان تاکید کرد.

درادامه  فرماندارشهرستان، با اشاره به اینکه  اداره جهاد کشاورزی بعنوان متولی  سیستم آبرسانی نوین می باشد بایستی درخصوص اتمام پروژه ها پیگیری واقدامات لازم را انجام دهد .

محمدی ایروانلو در ادامه گفت،  اداره امور آب وجهاد کشاورزی باید درتامین آب اراضی زراعی کشاورزی  وهمچنین رفع موانع اجرایی پروژه ها ی مربوط به حوزه آب همکاری وهماهنگی لازم را قبل از شروع سال زراعی انجام دهند.