راه اندازی گیت ضدعفونی خودروها درشهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکترمحمدی ایروانلو فرماندارشهرستان از گیت ضدعفونی جهت ضدعفونی خودروها که توسط پویش مردمی ۱۴:۲۹در ورودی سه راهی شهر قره ضیاالدین راه اندازی شده بازدید کردند