بازدید سرزده فرماندار ازادارات شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان بصورت سرزده از دستگاههای دولتی جهت بررسی چگونگی خدمت رسانی به مردم باحضوردراداره بهداشت ودرمان شهرستان ازنزدیک وضعیت خدمات رسانی این مرکز را مورد بررسی قرارداد.

بنا به این گزارش فرماندار شهرستان ازواحدهای مختلف اداره بازدید و ازنحوه عملکردمدیر وپرسنل درزمینه نظم اداری، مشکلات وکم وکاستی ها برخورد بامراجعین  اطلاع پیداکردند.ایشان درادامه تکریم ارباب رجوع را اولویت اول همه ادارات جهت بهبود خدمات رسانی به مردم شهرستان عنوان کردند.