بازدید فرماندار ازروستای علی آباد بخش مرکزی شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ضمن بررسی میدانی ونشست بااعضای شورای اسلامی ،دهیار واهالی روستای علی آباد از نزدیک در جریان مسائل ومشکلات این شورا قرار گرفت.

بنابه این گزارش دکتر محمدی در حاشیه این بازدید از این روستاکه با حضور بخشدار و جمعی از روسای ادارات انجام شد با اشاره به اینکه بازدید از روستاها از مهمترین اولویتهای کاری  است بیان کرد : این بازدیدها بصورت مستمر از روستاهای مختلف شهرستان باهدف حل مسائل ومشکلات اهالی انجام خواهد گرفت.

ایشان مهمترین مشکلات مردم روستای علی آبادرا ،منابع طبیعی ، آب شرب ،ومدرسه عنوان کرد و گفت: حل این مشکلات  با جدیت مورد پیگیری  مدیران شهرستان قرار خواهد گرفت.