چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان چایپاره برگزارشد.

بنابه این گزارش محمدی ایروانلوفرماندار به نقش آموزش پرورش در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تاکید کردو گفت: این نهاد علمی باید در راستای ترویج فرهنگ مطالعه نقش جدی ایفا کند.

درادامه دکترمحمدی: هفته کتاب وکتابخوانی را فرصت ارزشمندی برای تشویق عموم مردم بویژه خانواده ها ودانش آموزان عنوان کردو گفت افزایش سرانه مطالعه سبب آگاهی بیشترو نیزارتقای سطح فرهنگی جامعه شده ودرتوسعه جامعه نقش مهمی دارد.

درادامه رئیس کتابخانه عمومی شهرستان گفت: حضور درمدرسه حضرت زینب و برگزاری زنگ خواندن ونشست مدرسه ای ؛حضور درمدرسه خیرساز قاسم زاده وبرگزاری برنامه یک کتاب ویک خاطره بهترین جمله ازبهترین کتاب بامشارکت مادران ودانش آموزان ؛برگزاری جلسه نقدکتاب لبخند انار باحضور نوجوانان ؛برپایی ایستگاه مطالعه ولحظه هایی باکتاب بامشارکت مادران وکودکان در مدرسه ایراندخت؛ برگزاری مسابقه نقاشی باموضوع کتاب وکتابخوانی درمدرسه شهید احمدپور؛ساخت عروسک کتاب ازکتاب های مناسب کودکان بامشارکت اعضای کودک کتابخانه وکانون درمحل کانون پرورش فکری ؛ازجمله برنامه های هفته کتاب وکتابخانه ازتاریخ ۲۳الی۲۸ابان خواهدبود.