برگزاری راهپیمائی 22بهمن دبخش حاجیلار- شهرستان چایپاره