جلسه مشترک هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شهرستان چایپاره برگزارشد.

بنا به این گزارش در این جلسه که با موضوع تعیین محل اخذ رأی برگزار گردید پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری مطلوب فرایند انتخابات، فرماندار شهرستان ضمن درخواست رعایت اصل بیطرفی تاکید نمود اعضای هیات نظارت و هیات اجرایی با رعایت قانون و مقررات فرایند انتخابات در تمامی فرایندهای پیش رو، از اعضای حاضر خواست با هماهنگی و انجام درست وظایف محوله و تجهیز شعبات اخذ رای با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در محل های اخذ رأی نقش موثر خود را در بزرگترین و مهم ترین رخداد کشور در سال ۱۴۰۰ ایفا نمایند.

در نهایت ۲۱ شعبه برای شهر قره ضیاالدین و ۲۳ شعبه برای روستاهای بخش مرکزی جهت اخذ رای تعیین گردید.