هفتمین سفر شهرستانی استاندار آذربایجان غربی؛ مقصد شهرستان تکاب