دومین جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دومین جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان وبا حضور سایر اعضا در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان گفت: سازمان‌های مردم نهاد جزو نهادهای غیر دولتی می باشند که به مشارکت های اجتماعی شهروندان در جامعه شکل می‌ دهد و به عنوان نهاد غیر دولتی میتواند در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، حمایتی و دیگر حوزه‌ها فعالیت کنند.

فرماندار چایپاره درادامه گفت : بخشی از کارکردهای سمنها کمک به امور خیریه می باشد که باید بیش از پیش تقویت شوند و با بهره گیری از توان مردم از طریق جلب و جذب کمک ها و حمایت های عامه مردم بویژه خیرین شرایط رشد جامعه فراهم آید وی گفت : سازمان‌های مردم‌نهاد درچارچوب وظایف خود میتوانند درراستای  کمک به خدمات بهتر دستگاه های اجرایی شهرستان گام‌های موثری بردارند.

وی درادامه گفت : باتوجه به فعالیت چندین موسسه خیریه در شهرستان  جهت متمرکز نمودن فعالیت دراین حوزه نیازمند اخذ مجوزهای لازم میباشند.