اطلاعیه بسیار مهم شورای حفاظت از منابع آب در خصوص ممنوعیت کشت بهاره در پایاب سد آغ چای

اطلاعیه  بسیار مهم شورای حفاظت از منابع آب  در خصوص ممنوعیت  کشت بهاره در پایاب سد آغ چای